مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای صرفه جویی در انرژی‌ها (برق، آب و گاز) هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی می باشد.

   دانشگاه سبز  معمولاً در جهان به عنوان فعالیت هایی در راستای توسعه پایدار است. طرح دانشگاه سبز با هدف کاهش اثرات مخرب محیط زیست ناشی از بهره برداری بیش از حد از برق، نفت، گاز، آب، مواد شیمیایی، و منابع دیگر مطرح گردید. منظور از دانشگاه سبز اداره کردن همه فعالیت‌های بشری و محیط‌ زیستی در قرن بیست و یکم با کمترین زیان برای محیط زیست می‌باشد. در این طرح، دانشگاه‌های سراسر جهان به عنوان یک نماد و پایلوت در جهت حفظ و نگهداری و ترویج آموزش‌های اساسی در مدیریت منابع محیط زیستی مطرح و موثر خواهند بود.

   دانشگاه سبز دانشگاهی است که تمام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تمامی خدمات اداری، مالی و آزمایشگاه‌ها  با رعایت مسائل بهداشتی، ایمنی بتوانند در راستای اهداف توسعه پایدار جامعه و مدیریت سبز حرکت نمایند.

 اهداف مدیریت سبز:

  • حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
  • اصلاح و بهبود فرآیندها و ساختارها برای حفاظت محیط زیست (مانند اصلاح ساختار مصرف)
  • استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز
  • صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سازمان
  • اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان
  • اصلاح الگوی فرهنگ سازی پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه مصرف
  • رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت، آب، برق، انرژی، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات
  • ارتقاء بهره وری و استفاده بهتر از امکانات موجود
  • توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه ازآن